Attitude Là Gì

  -  

thái độ, tư thế, quan tiền điểm là các bản dịch bậc nhất của "attitude" thành tiếng trifactor.vnệt. Câu dịch mẫu: She has a negative attitude toward life. ↔ Cô ấy gồm thái độ tiêu cực với cuộc sống.


Maybe it's just her all-over coppery tan, or maybe just her attitude.

Có lẽ chỉ vì body cổ rám nắng màu sắc đồng, hay chắc hẳn rằng chỉ vày tư thế của cổ.


With these stupid attitudes, Maria only proves her own arrogance.

Với hầu hết quan điểm ngây ngô ngốc này, Maria chỉ chứng minh được sự tự thị của chủ yếu mình.


*

*

Today, my aunt, she"s fighting bravely & going through this process with a very positive attitude.

Bạn đang xem: Attitude là gì


In such a situation, would you not appreciate it if others displayed an empathetic attitude toward you?
That"s why we chose the particular shade called Radiant Orchid. — Leatrice Eiseman Pantone has said that color "has always been an integral part of how a culture expresses the attitudes and emotions of the times."
Đó là nguyên nhân vì sao chúng tôi chọn một sắc thái tuyệt nhất định mang tên là Radiant Orchid. — Leatrice Eiseman Pantone đã từng có lần nói rằng màu sắc "đã luôn là một trong những phần quan trọng trong bài toán văn hoá biểu đạt thái độ và xúc cảm như cầm nào."
(2Ti 3 Verses 2, 3) Such a greedy and self-centered attitude infects the hearts & minds of many people, making it difficult for all, even true Christians, to lớn exercise patience.
Một thái độ tham lam với kỷ như thế tiêm lây lan lòng với trí của rất nhiều người, làm cho toàn bộ mọi người, ngay cả tín đồ thật của đấng Christ, thấy nặng nề mà tập kiên nhẫn.
*+ 7 Slave with a good attitude, as to Jehovah*+ & not to men, 8 for you know that whatever good each one does, he will receive this back from Jehovah,*+ whether he is a slave or a freeman.
+ 7 Hãy sẵn lòng phục dịch chủ, như phục dịch Đức Giê-hô-va*+ chứ chưa phải con người, 8 vì anh em biết rằng ai làm bất kể điều lành như thế nào thì sẽ được Đức Giê-hô-va* ban thưởng,+ dù là quân lính hay fan tự do.
I have found that two fundamental reasons largely account for a return lớn actitrifactor.vnty và for changes of attitudes, habits, and actions.
Tôi đã thấy rằng hai tại sao cơ bạn dạng phần lớn phân tích và lý giải cho bài toán trở lại vận động và đổi khác thái độ, thói quen cùng hành động.
There is also an exploration of religious attitudes towards homosexuality, and the dilemma of religious homosexuals, torn between who they are và what they believe.
Ngoài ra cũng đều có một sự dò la về tôn giáo trước vấn đề đồng tính, sự tiến thoái lưỡng nan của những tín ngưỡng đồng tính, giằng xé giữa những trifactor.vnệc họ là ai cùng họ tin vào cái gì.

Xem thêm: Tổng Hợp Phim Của Marvel Theo Thứ Tự Chuẩn Nhất, Tổng Hợp Danh Sách Phim Marvel Từ Trước Tới Nay


No one could rightfully accuse God of being unjust when he let the land be cleansed while sparing those who had shown a right attitude.
Không ai còn lý do đường đường chính chính nào nhằm chỉ trích Đức Chúa Trời là bất công khi Ngài tẩy không bẩn đất, và cứu những người đã tỏ thái độ đúng.
(Colossians 3:5-10) It also includes Jehovah’s purpose soon to lớn remove the conditions & attitudes that rob man of his dignity, along with the instigator, Satan the Detrifactor.vnl.
(Cô-lô-se 3:5-10) “Tin tốt” cũng bao hàm ý định của Đức Giê-hô-va là chẳng bao thọ nữa, Ngài sẽ xóa khỏi những triệu chứng và thái độ tước đoạt mất phẩm giá con người, cùng kẻ công ty mưu, Sa-tan Ma-quỉ, cũng trở thành bị diệt.
Rather than judging such ones as never likely khổng lồ become worshipers of Jehovah, we should have a positive attitude, “for even we were once senseless, disobedient, being misled.”
Thay vị xét đoán những người dân như thế có lẽ không lúc nào thờ phượng Đức Giê-hô-va, họ nên gồm thái độ tích cực, “vì chưng bọn họ ngày trước cũng ngu-muội, bội-nghịch, bị lừa-dối”.
Would it not be better khổng lồ imitate Mary’s attitude & draw closer to Jehovah God by learning from his Word, the Bible, and then meditating on what we have learned?
Chẳng cần điều tốt hơn là hướng theo thái độ của người thanh nữ tin kính này và mang đến gần Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng cách học Lời Ngài là ghê Thánh, rồi suy ngẫm về những điều họ đã học tuyệt sao?
The director of the orphanage displayed the same attitude, but he inexplicably refrained from participating in religious sertrifactor.vnces.
Ông giám đốc trifactor.vnện không cha mẹ cũng biểu thị cùng thái độ và vì nguyên nhân nào đó, ông không tham gia các nghi lễ tôn giáo.

Xem thêm: Game Truot Phao Cong Vien Nuoc 3D, Chơi Game Water Slide 3D 24H


4 The Bible leaves no doubt about what our attitude should be toward the impending destruction of this system of things.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M