Synthetic là gì

  -  
" class="title-header">Synthetic là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu cùng trả lời giải pháp thực hiện Synthetic
*

1848 điểm

tranthuy92


Synthetic là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu với trả lời giải pháp áp dụng Synthetic
*

Synthetic là Sợi tổng hòa hợp.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Mua chào bán Giao diịch quyền chọn và phái sinh.